De Prop. Revista de política educativa local

Marc legal

Núm.12
Aprenentatge - Servei

Documentació d'àmbit autonòmic

Títol: ORDRE EDC/179/2005, de 22 d'abril, de convocatòria de concurs públic per a la selecció de projectes d'innovació educativa duts a terme per centres docents sostinguts amb fons públics de Catalunya.
Font: DOGC, núm. 4375 - 02/05/2005, p. 11980-11985, apartat 5.2 (c)
http://www.gencat.net/diari/4375/05115134.htm> [Consulta: 2/06/ 2005]