De Prop. Revista de política educativa local

Entrevistes

Núm.12
Aprenentatge - Servei

Entrevista amb la Sra. Charo González, Cap del Servei d'Educació de l'Ajuntament de Sant Joan Despí


De Prop Com va néixer el projecte Ecoaudituria a l'aula a Sant Joan Despí?

Charo González El departament de Medi Ambient volia treballar amb les escoles un projecte educatiu que contemplés el treball de la sostenibilitat com a eix principal. A partir d'aquí es va iniciar un treball de definició d'un projecte concret amb una entitat local dedicada a temes d'educació ambiental.
A les hores el departament d'Educació s'integra també en el projecte, estructurant-se un projecte entre l'administració local representada en els departaments de Medi Ambient i Educació i el teixit associatiu de la ciutat.
Així el curs 2003/2004 neix el projecte l'Ecoauditoria a l'aula.

De Prop Quants centres se'n beneficien?

Charo González. El primer curs varen ser quatre escoles publiques de infantil-Primària. I aquest segon curs la demanda de les escoles s'ha incrementat fins a participar les sis escoles públiques del municipi.

De Prop Quina és la implicació de l'Ajuntament en el projecte?

Charo González L'Ajuntament és part del projecte i en aquest sentit no solament proporciona recursos econòmics sinó que fa el seguiment del mateix. Col·labora amb l'aportació de materials específics per la millora ambiental dels centres educatius facilita la relació i contacte amb les escoles i participa en la millora continua del projecte, aportant suggeriments, idees, etc. Això vol dir que és un projecte viu que s'alimenta dels resultats de la pròpia experiència.

De Prop Es vincula aquest projecte a altres actuacions educatives locals?

Charo González Si, ja que és la continuació lògica d'altres projectes mediambientals que des de l'any 1994 s'han anat portant a terme, i que han anat integrant la vessant de la participació com un element clau d'educació democràtica i ciutadana.
Es va iniciar amb el programa "Què fem amb les deixalles?" que es va fer a tota la comunitat educativa, AMPAS incloses, de totes les escoles. Va continuar amb els premis Arrel de Mediambient que volien potenciar els treballs de recerca sobre temes mediambientals als instituts de secundària, fins arribar al moment actual.

De Prop Es fa un seguiment del Projecte des de l'Ajuntament?, Com es duu a terme?

Charo González El dia a dia es porta des del departament de Medi Ambient, ja que les actuacions i millores que es deriven del programa afecten més a aquest departament( canvi de lluminària a les escoles per baix consum, recollida selectiva de residus etc). Tot el que suposa la valoració, seguiment, la definició d'estratègies, el departament d'Educació participa de tot aquest procés aportant una visió més des de l'àmbit educatiu.

De Prop Què està aportant a Sant Joan Despí el projecte L'Ecoauditoria a l'aula. Pots concretar-ho en tres o quatre enunciats?

Charo González Ho procuraré:
1- Aporta el sentit de Coresponsabilitat en l'ús i gestió dels recursos naturals dels quals fem us als centres educatius.
2- El fet de la participació que és un element definitori del projecte.
3- Els alumnes com recurs humà esdevenen motors de canvi amb les seves propostes, idees, i serveis.
4- També pot ser un model de treball i col·laboració entre l'administració, el teixit associatiu i les escoles, i per tant esdevé un programa multidisciplinar.

De Prop Quina és la resposta de la població al Projecte?

Charo González Aquest projecte en algun moment supera l'espai de l'escola i arriba a les famílies a través de les aportacions, comentaris dels alumnes, facilitant que els canvis d'actituds i hàbits s'extenguin a l'espai familiar. Això ho detectem principalment a través de demandes concretes de les famílies com és ara l'interès generat per els mètodes d'estalvi d'aigua a la llar, les energies renovables etc.
També per part del col·lectiu del professorat hem observat una major sensibilitat vers els temes d'ecologia urbana. En aquest sentit creiem que el projecte te un valor d'efecte multiplicador.
Dintre del propi Ajuntament el projecte també està servint per plantejar-nos noves inquietuds i una major sensibilitat vers aquests temes.

De Prop Quins són al teu parer, els punts forts i també els aspectes a millorar del Projecte?

Charo González Els punts forts són:
- Els factors d'autonomia, implicació, participació, coresponsabilitat per part dels alumnes, el fet de que els ells mateixos son un factor de canvi, és a dir, que amb les seves propostes poden canviar coses.
- El fet de que la metodologia emprada propicií la definició d'estratègies de col¿laboració i de presa de decisions per tal de poder arribar al consens, suposa un altre aspecte a destacar en el sentit de promoure una educació democràtica.

Pel que fa als aspectes a millorar veig que caldria:
- Cercar la implicació i participació d'altres agents dins del projecte, com és ara, conserges de les escoles, brigada municipal etc.
- Avançar en el treball d'apropar-nos a les famílies per tal que el projecte pugui estendre's a un nucli més ampli de població.

Des de l'Ajuntament, la valoració que fem del projecte és molt positiva perquè tot i els aspectes a millorar, els beneficis són molts i tots sóm molt conscients de l'enriquiment que aporta a tota la ciutadania.

De Prop Felicitats doncs i, moltes gràcies per la teva disponibilitat!.


Editorial


Aprenentatge - Servei i municipiLa Jornada

II Jornada de Bones Pràctiques Locals en Educació
Aprenentatge - Servei: Innovació educativa i comunitat

Sant Joan Despí, 9 de juny de 2005


Reportatges

Ajuntament de Sant Joan Despí

L'Ecoaudituria a l'aula: un projecte per treballar la sostenibilitat i la participació dins del marc escolar


Ajuntament de Mataró

Projecte Joves - Guía


Ajuntament de Calldetenes

Camp de treball


Ajuntament de Callús

Programa