De Prop. Revista de política educativa local

Reportatge

Núm.12
Aprenentatge - Servei

Ajuntament de Sant Joan Despí

L'Ecoaudituria a l'aula: un projecte per treballar la sostenibilitat i la participació dins del marc escolar


Bona Pràctica d'Aprenentatge - Servei adreçada a les escoles de primària de Sant Joan Despí.


Ajuntament de Mataró

Projecte Joves - Guía

Bona Pràctica de Servei - Aprenentatge adreçada a nois i noies d'Instituts d'Ensenyament Secundari


Ajuntament de Calldetenes

Camp de treball

Bna pràctica d'Aprenentatge - Servei adreçada a nois i noies de 15 a 17 anys.


Ajuntament de Callús

Programa

Bona pràctica d'Aprenentatge - Servei adreçada a la gent gran.


Descripció de l'experiència:
Experiència pilot que s'inicià l'any 2004 i s'està desenvolupant en col·laboració entre l'Ajuntament de Callús, la Fundació Aplicació de Callús i l'Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona.

L'experiència es basa en el fet que hi ha una memòria amagada a l'interior de cadascuna de les persones, especialment entre el col·lectiu de gent gran, que és bo que pugui sortir a l'exterior, que es pugui conèixer, que se'n pugui fer la màxima difusió.

Per aquest motiu s'anima a la gent gran que participi en aquest projecte a fer memòria, a recollir i recuperar informació en diferents suports (text, àudio, fotografies, vídeo, etc.), a organitzar el material que elaborin de manera que pugui ser entenedor o a publicar-lo a internet.


Què es pretén?
Objectiu de base: foment de la ciutadania tot promovent valors d'aprenentatges significatius i vivencials. Alhora s'aconsegueix una implicació molt directa en el servei a la comunitat dels ciutadans.

En aquest sentit es considera clau la transmissió dels coneixements als joves que estiguin a l'etapa de l'educació obligatòria dotant al projecte d'una dimensió intergeneracional.

En definitiva, es tracta de plantejar un treball d'interès pels destinataris mitjançant l'execució del qual adquireixin el coneixements i les competències bàsiques en les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació), a la vegada que es consolidi una comunitat de comunicació i d'aprenentatge amb força per fer d¿efecte multiplicador del projecte.

La memòria col·lectiva d'un poble es nodreix de les memòries de tots i de cadascun dels seus habitants i de la seva voluntat de projectar-se cap endavant. És per aquest motiu que aquest projecte també té una forta component de cohesió social.

Descripció de l'experiència.
Aquest projecte s'ubica des de la Regidoria d'Igualtat i Solidaritat de Mataró i més concretament, dins el Pla per a la Nova Ciutadania. El projecte s'inicià a finals del 2002. Dins d'aquest pla són diversos els programes a dur a terme, essent el projecte de formació de joves-guia un dels eixos a treballar.
En linies generals direm que aquest programa sorgeix de la necessitat d'acollir i acompanyar en un primer moment els adolescents i joves d'incorporació tardana i que per diversos motius i/o factors no han pogut assolir la suficient autonomia per desenvolupar-se i relacionar-se.
Com a reforç a la tasca que ja desenvolupa l'IES i el tutor en particular amb cada jove, la tasca dels guies pot ser d'una gran utilitat i complementarietat.
En aquest cas, un mateix jove de l'IES es convertirà en el seu referent i l¿acompanyarà en aquest procés.

Què es pretén?

- OBJECTIUS GENERALS

- OBJECTIUS ESPECÍFICS

Descripció de l'experiència
L'Ecoauditoria a l'aula és un projecte adreçat als alumnes de 5è i 6è curs de primària de les escoles de Sant joan Despí, que neix a l'inici del curs 2003-2004 de la col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Joan Despí i el teixit associatiu local, representat pel Centre Mediambiental l'Arrel.

Què es pretén?
El procés d'ecoauditoria es basa en tot un seguit de procediments de recollida d'informació, registre i anàlisis de dades, que permet als infants de manera activa i participativa, dilucidar les conseqüències dels actes de consum individuals i col·lectius que es porten a terme al centre educatiu per tal d'emprendre mesures correctores i accions de millora ambiental.

Com es fa?
Es parteix de la base del treball desenvolupat amb una classe concreta de cada centre educatiu. El Projecte consta de tres fases diferenciades que coincideixen amb cadascuna de les sessions que es porten a terme dins de l'aula: (1) Sensibilització i organització, (2) Diagnòstic i (3) Comunicació i Pla d'acció.

Una vegada feta la feina d'anàlisis de les dades obtingudes, cal fer un pas més enllà, i cercar mesures concretes i avaluables que els propis infants poden fer per tal d'aconseguir un entorn més sostenible.

Així, i arrel del debat entre els propis infants, s'arribarà a l'adopció de tot un seguit de compromisos concrets a desenvolupar. És el que nosaltres anomenem Pacte per la Sostenibilitat. Aquestes mesures resten concretades en un document on els infants expressen les accions que volen desenvolupar.

A posteriori, i una vegada passat un cert temps, els monitors tornen a l'aula i s'analitzen els compromisos adoptats i la feina desenvolupada. En aquest sentit és fonamental analitzar el que hem fet, el que ha funcionat i el que no, quina repercussió ha tingut a l'escola, a casa nostra, si creiem que ha estat útil, quins obstacles ens hem trobat... en el fons reflexionar sobre el que hem fet, la seva utilitat i poder establir noves estratègies per tal d'aconseguir una escola més sostenible.

Qui hi participa?:

Amb quins resultats?
S'ha avançat en el treball conceptual de la sostenibilitat i en aconseguir, a mig termini, l'inici de nous processos participatius.


Contacte:
Charo González
Correu electrònic: charogc@sjdespi.net
Entitat i departament o àrea: Servei d'Educació.
Telèfon:93 477 00 51


_________________

Descripció de l'experiència:
A finals del mes de juliol de 1994, la Fundació Catalana de l'Esplai junt amb l'Ajuntament de Calldetenes organitzaren el primer camp de treball al molí de la Calvaria d'aquest municipi i s'inaugurava, amb ell, la Ruta dels Molins Fariners.

Amb els anys, els participants dels camps de treball han arranjat i desvetllat l'ombrívol camí que ressegueix la petita riera, els ponts, les escales i les baranes. S¿han refet enrunades i perdudes fonts, s'han construït bancs, i s'han reconstruït les petites rescloses que emmagatzemaven l'aigua i la derivaven per canals cap als molins fariners. La restauració de l'interior del molí de la Calvaria, ha fet possible que després de molts anys, pugui tornar a funcionar.

Actualment el projecte continúa amb el camí de retorn, que passa per un conjunt de masos, masies i camps de conreu de tota mena, aturant-se a tres ermites romàniques. Els darrers camps de treball s'encaminen, doncs, a recuperar els entorns d'aquestes ermites, i a obrir de nou, una segona ruta: la Ruta del Romànic.

Continuació

Com es fa?
L'activitat es centra bàsicament en el treball en grup, tot i que no es descarta poder treballar individualment amb aquells joves que sigui necessari i/o ho demanin.
Es fan 7 sessions (flexibles en funció a les necessitats del grup), on s'aborden diversos continguts. La metodologia utilitzada és dinàmiques de grup, debats, tallers... on s'aborden tots aquests temes.

Qui hi participa?

Amb quins resultats?
Els centres participants en el Projecte destaquen el sorgiment de noves actituds, positives, dels alumnes autòctons en relació amb els alumnes nouvinguts. Tanmateix s'evidencia la necessitat d'incloure modificacions i reorientacions en els plantejaments inicials del Projecte per tal d'assolir els seus objectius.


Contacte:
Nom: Pepa Llobet Royo.
Correu electrònic: pllobet@ajmataro.es
Entitat i departament o àrea: Institut Municipal d'Educació de Mataró.
Telèfon: 93 758 23 31

__________________

Continuació

Què es pretén?
Des de l'inici el camp de treball te dos grans objectius de recuperació del patrimoni:
- la recuperació del molí, - la recuperació del camí que enllaça, tot resseguint la riera de Sant Martí, sis vells molins enllaçats per basses, ponts, rescloses, recs i caminois, convertint-lo en una ruta turística.

Com es fa?
El camp de treball desenvolupa accions d'Aprenentatge - Servei, mitjançant:

Qui hi participa?:
- a) Agents educatius:

Continuació


Com es fa?
S'empra una metodologia activa, participativa i oberta a la inclusió de tots els habitants del poble. Els assistents, de forma individual o en petit grup, es posen d'acord sobre un tema a treballar relacionat amb la història del segle XX i, més concretament, amb la història local. Són molt importants les pròpies fonts d'informació: els seus records, objectes antics, fotografies, la visió personal dels fets, la seva opinió, etc.

Pot ser beneficiós també per altres col·lectius, doncs un altre dels trets diferencials del projecte és la incorporació de la metodologia aprenentatge-servei. És a dir, la capacitat de que la gent gran que ha desenvolupat aquests temes els puguin transmetre a d'altres col·lectius que, pel seu interès cultural, humà o de valors de tot tipus, vulguin accedir a materials de ben segur molt importants des del punt de vista social i educatiu, tant des de la perspectiva d'eines didàctiques com de la de coneixements i continguts valuosos.


Qui hi participa?:

Continuació


Amb quins resultats?
Si bé encara no es pot fer una valoració final dels objectius assolits, sí que es pot afirmar que les fases desenvolupades fins ara han aconseguit un resultat molt satisfactori; en són un bon exemple les actuacions ja realitzades: xerrades intergeneracionals i la realització d¿exposicions (es mostren objectes antics de propietat privada que fan referència als temes explicats per la gent gran a través de les tecnologies).


Contacte:
Nom: Eva Traveset
Correu electrònic: callus@diba.es
Entitat i departament o àrea: Regidoria de Cultura, Ensenyament, i Joventut, i Participació.
Telèfon: 93 639 00 00


______________________

Continuació


b) Destinataris:
Aquesta experiència educativa està adreçada a adolescents de 15 a 17 anys, es repeteix en un o dos torns de 25 joves cada estiu.

Amb quins resultats?
- Pel que fa a Calldetenes:
Es fa possible la recuperació del seu patrimoni i la seva història, l'habilitació de nous espais de passejada i esbarjo per a la seva població i es compta amb un recurs d'atractiu turístic per als visitants.

- Pel que fa als joves que hi participen:
Aprenen tècniques i habilitats físiques, coneixements de caràcter cultural i històric i alhora tenen l'oportunitat de desenvolupar actituds i valors de caràcter participatiu i solidari.


Contacte:
Nom: Montserrat Pradell.
Correu electrònic: calldetenes@diba.es
Entitat i departament o àrea: Regidoria de Joventut
Telèfon: 93 886 31 05

_________________