De Prop. Revista de política educativa local

Editorial

Núm.12
Aprenentatge - Servei

Aprenentatge - Servei i municipi

Servei d'Educació


Tal com sovint anem constatant, entenem que la nostra, és una societat canviant que requereix d'una acció educativa capaç d'ajudar a la ciutadania a formar-se per tal d'assolir les millors expectatives de creixement personal i col·lectiu.

Aquesta percepció de canvi constant és viscuda per molts municipis tot implicant-se en projectes que neixen del propi teixit social local i que es desenvolupen gràcies a la participació dels diferents agents educatius: escoles i instituts, institucions cíviques, ajuntament, i un llarg etcètera. Des dels ajuntaments, el repte està en impulsar aquelles actuacions que decididament fan una aposta per una millora de l'educació amb consciència plena d'estar contribuint en la formació de les persones perquè aquestes puguin exercir els seus drets i deures cívics i alhora puguin també desenvolupar més i millor les seves possibilitats al servei de la comunitat.

Des d'aquesta perspectiva, als municipis seran benvingudes totes aquelles pràctiques educatives de caràcter innovador que potenciïn la formació integral dels seus participants amb especial atenció als valors i actituds solidaris. Els projectes d'Aprenentatge - Servei en són un bon exemple.

Continuació

L'aprenentatge - Servei al identificar-se com una activitat educativa que planteja l'adquisició de coneixements alhora que incentiva la solidaritat a través d'un servei a la ciutadania, obre un ventall de possibilitats, complexes però tanmateix prou suggeridores, als agents educatius implicats. Recordem que l'Aps, tal com diu en Josep M. Puig Rovira, s'inspira en una pedagogia basada en l'experiència, la participació activa, la interdisciplinarietat, el treball en equip i el paper essencial de la reflexió.

L'Aprenentatge - Servei actua des de la proximitat i en la proximitat posant en sintonia els agents educatius (institucions educatives, instàncies de l'entorn i organització social), tot enfortint els vincles cívics a través de projectes comunitaris i alhora promou també actituds ben positives, per exemple: la reciprocitat, el diàleg i l'autogestió dels sentiments i emocions, entre d'altres. I tot plegat ens porta a l'experiència individual i col·lectiva d'aprendre a ser, des del coneixement i el servei.

Són moltes les activitats impulsades pels nostres ajuntaments que es basen en aquest plantejament que, per la seva idiosincràsia, poden arrelar-se també i molt positivament en el Projecte Educatiu de Ciutat. Des del Servei d'Educació de la Diputació de Barcelona, hem vist l'oportunitat de dur a terme una reflexió conjunta sobre el propi concepte d'Aprenentatge - Servei i les bones pràctiques que se'n deriven; així doncs entenem que en el marc de la II Jornada de Bones Pràctiques Locals en Educació, adreçades fonamentalment als tècnics municipals, se'ns dóna l'oportunitat adient per recordar les característiques que configuen aquests projectes i avançar, des de l'entorn local, en l'elaboració de noves accions.

Juny 2005.

_______________________